Zlecenia z limitem i zlecenia stop – wyjaśnienie

Co to jest zlecenie z limitem?

Zlecenia z limitem to zlecenia, które mogą być stosowane do otwartej pozycji lub które mają status oczekujący. W przypadku otwartej pozycji zlecenie zamknie tę pozycję, jeśli instrument osiągnie określoną wcześniej wartość, zapewniając zysk z transakcji. Tego rodzaju zlecenia są zwane także zleceniami „Take Profit”.

Zlecenia z limitem pomagają inwestorom także w kupnie lub sprzedaży instrumentu po określonej lub wyższej cenie. Istnieją dwa rodzaje zleceń z limitem: zlecenia kupna z limitem i zlecenia sprzedaży z limitem.

Zlecenia kupna z limitem dotyczą kupna instrumentu po cenie określonej lub niższej, podczas gdy zlecenia sprzedaży z limitem dotyczą sprzedaży instrumentu po cenie limitu lub wyższej.

Zlecenia te są bardzo użyteczne dla inwestorów i często wykorzystywane, ponieważ odgrywają istotną rolę w ograniczaniu ryzyka obrotu przy jednoczesnym zabezpieczeniu zysków.

Limit & Stop Orders

Jak działają zlecenia z limitem?

Zlecenia kupna z limitem

Zlecenie kupna z limitem to oczekujące zlecenie kupna instrumentu, jeśli jego wartość spadnie do określonej wartości lub poniżej tej wartości. Inwestor otwiera zlecenie kupna z limitem, jeśli uważa, że wartość instrumentu wzrośnie po otwarciu pozycji.

Zlecenia sprzedaży z limitem

Zlecenie sprzedaży z limitem to oczekujące zlecenie sprzedaży instrumentu, jeśli jego cena wzrośnie do określonej wartości lub powyżej tej wartości. Inwestor otwiera zlecenie sprzedaży z limitem, jeśli uważa, że wartość instrumentu spadnie po otwarciu pozycji.

Zlecenia kupna stop

Zlecenie kupna stop to oczekujące zlecenie kupna instrumentu, jeśli jego wartość wzrośnie do określonej wartości lub powyżej tej wartości. Inwestor otwiera zlecenie kupna stop, jeśli uważa, że wartość instrumentu nadal będzie rosła po otwarciu pozycji.

Zlecenia sprzedaży stop

Zlecenie sprzedaży stop to oczekujące zlecenie sprzedaży instrumentu, jeśli jego cena spadnie do określonej wartości lub poniżej tej wartości. Inwestor otwiera zlecenie sprzedaży stop, jeśli uważa, że wartość instrumentu będzie nadal spadała po otwarciu pozycji.

Co to są zlecenia stop z limitem?

Zlecenie stop z limitem jest kombinacją zlecenia stop i zlecenia z limitem. W przypadku zlecenia stop z limitem po osiągnięciu określonej ceny stop zlecenie zostaje przekształcone w zlecenie z limitem, a instrument jest kupowany lub sprzedawany po określonej lub wyższej cenie. Zlecenia te są podobne do zleceń stop z limitem na kwotowanie i zleceń stop na kwotowanie. Tego rodzaju zlecenia są idealne dla inwestorów, którzy preferują zawieranie transakcji obejmujących elementy zleceń stop i zleceń z limitem.

Jak korzystać ze zleceń z limitem i zleceń stop?

Zlecenie z limitem

  1. Zlokalizuj pozycję w oknie Otwórz pozycję i kliknij na nią prawym przyciskiem myszy. Wybierz zlecenie z limitem i ustaw swoje preferencje.
  2. W wierszu pożądanej pozycji wybierz kolumnę limit i kliknij na nią. Następnie ustaw preferencje dla zlecenia z limitem.
  3. W zakładce obrót wybierz limit. Kliknij na pożądaną pozycję w oknie Ustaw zlecenie z limitem. Następnie ustaw preferencje dla zlecenia z limitem.

Dlaczego zlecenia stop i zlecenia z limitem są takie użyteczne?

Ważne jest, aby wdrożyć zlecenia z limitem i zlecenia stop jako narzędzie do zarządzania ryzykiem. W ten sposób potrzeba codziennego logowania się na swój rachunek i monitorowania swoich pozycji zostaje ograniczona.

Zlecenia stop i zlecenia z limitem są bardzo przydatne w przypadku istotnych zdarzeń rynkowych, które mogą nastąpić w jednej chwili. Generalnie, takie zdarzenia zaskakują wszystkich inwestorów; jednakże, zabezpieczenie transakcji albo zapewni Ci określony zysk albo zamknie Twoją pozycję, jeśli sprawy przybiorą niekorzystny obrót.

Jeśli jesteś na platformie w momencie, gdy gospodarka znajdzie się pod wpływem istotnego zdarzenia, zlecenie z limitem lub zlecenie stop zostanie zrealizowane szybciej niż w przypadku działań wykonywanych ręcznie.

Zlecenia zamykające

Podczas gdy zlecenia stop i zlecenia z limitem są uznawane za zlecenia otwierające, do zamykania otwartych zleceń wykorzystuje się dwa inne rodzaje zleceń – oba z nich mają dużo większe znaczenie, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem. Są to zlecenia Stop Loss i Take Profit.

Co to jest zlecenie Take Profit?

Zlecenie Take Profit ustawia się na otwartej pozycji, aby zamknąć ją po określonym kursie, bardziej korzystnym niż aktualna cena rynkowa. Jego celem jest zamknięcie pozycji w sytuacji uznawanej przez inwestora za „najlepszy możliwy scenariusz” i zapewnienie maksymalnego (jego zdaniem) zysku przed odwróceniem się trendu.

Jak działa zlecenie Take Profit?

Zlecenie Take Profit zostanie zrealizowane automatycznie, jeśli wartość instrumentu osiągnie z góry określony poziom. Jeśli kurs akcji wynosi 100 $ i idzie w górę, inwestor może uważać, że nie wzrośnie on powyżej 120 $ zanim nie dojdzie do odwrócenia trendu – w tym punkcie inwestor składa zlecenie Take Profit. Analogicznie, jeśli kurs akcji idzie w dół i inwestor uważa, że maksymalny zysk ze zlecenia sprzedaży wyniesie 80 $, w tym punkcie składa zlecenie Take Profit na pozycji krótkiej. Gdy tylko instrument osiągnie określoną wartość, platforma zamknie pozycję, niezależnie od kierunku dalszego ruchu ceny instrumentu.

Co to są zlecenia Stop Loss?

Zlecenie Stop Loss ustawia się na otwartej pozycji, aby zamknąć ją po określonym kursie, mniej korzystnym niż aktualna cena rynkowa. Celem stosowania zleceń Stop Loss jest ograniczenie możliwych strat z transakcji. Zlecenia Stop Loss zabezpieczają inwestora przed poniesieniem znacznych strat w przypadku nagłego załamania kursu instrumentu.

Jak działają zlecenia Stop Loss?

Zlecenia Stop Loss polegają na automatycznym zamknięciu pozycji, gdy cena instrumentu osiągnie określoną wartość. Przykładowo, jeśli cena akcji wynosi 100 $, inwestor może złożyć zlecenie Stop Loss na poziomie 75 $. W takim przypadku jeśli cena osiągnie wartość 75 $ lub niższą, zostanie uruchomione automatyczne rynkowe zlecenie sprzedaży akcji posiadanych przez inwestora. W przedstawionej sytuacji straty inwestora zostałyby ograniczone do 25%.

Chociaż powyższe dotyczy zleceń kupna, zlecenia Stop Loss mogą być stosowane także do zleceń sprzedaży. W takim przypadku pozycja zostanie zamknięta, jeśli wartość instrumentu przekroczy określony pułap.

Co to są podążające zlecenia stop?

Podążające zlecenia stop to zlecenia ustawiane na otwartej pozycji. Ten rodzaj zleceń umożliwia inwestorom ustawienie punktu stop loss w określonej odległości od ceny rynkowej. W takim przypadku jeśli cena zmieni się na korzyść otwartej pozycji, punkt stop loss zostanie odpowiednio przesunięty, przy zachowaniu takiej samej odległości pomiędzy punktem stop loss a ceną rynkową.

Ustawianie zleceń z limitem i zleceń stop ze zleceniami rynkowymi i wejściowymi

Ustawiając zlecenie rynkowe lub wejściowe, możesz z góry ustawić zlecenie z limitem, zlecenie stop lub podążające zlecenie stop. Sprawdź opcję Ustaw predefiniowane zlecenie stop/limit i ustaw swoje preferencje.

Gdzie mogę znaleźć swoje zlecenie?

Twoje zlecenie pojawi się w zakładce Transakcja w oknie Terminal.

W przypadku zlecenia Stop Loss lub Take Profit będzie ono widoczne w odnośnej kolumnie. W przypadku zleceń otwierających (limit/stop/kupno/sprzedaż/OCO) zlecenie pojawi się, ale nie zostanie zrealizowane do momentu osiągnięcia określonej wartości. Pozycja niezrealizowana to pozycja, w której kolumna Zysk jest pusta. Określony kurs wejścia pojawi się w pierwszej (od lewej) kolumnie Cena.

Dowiedz się, jak wdrożyć zlecenia z limitem i zlecenia stop po pomyślnym pobraniu MT4 i instalacji platformy do realizacji transakcji zautomatyzowanych na walutach i w kontraktami CFD.

Uwaga:
AVA gwarantuje, że wszystkie zlecenia z limitem zostaną zrealizowane po kursie wskazanym, a nie lepszym. AVA nie gwarantuje tego w przypadku zleceń Stop Loss i Trailing Stop. Jeśli dojdzie do gwałtownej zmiany kursu i aktualny kurs instrumentu przebije się przez kurs Stop Loss lub Trailing Stop klienta, zlecenie zostanie zrealizowane po następnej dostępnej cenie.