Opcje waniliowe

Opcje waniliowe
 

Czym są opcje waniliowe?

Opcje waniliowe są rodzajem kontraktu dającego traderowi prawo do zakupu lub sprzedaży określonej ilości danego instrumentu inwestycyjnego po konkretnej cenie, w ściśle określonym czasie. Obracając opcjami waniliowymi, trader ma możliwość kontrolowania nie tylko liczby jednostek oraz rodzaju aktywa bazowego, jakim obraca, lecz również ceny, po jakiej zawarte będą transakcje. Opcje mogą opiewać na dzień, tydzień, kilka miesięcy, a nawet rok.

Handel opcjami waniliowymi dla sporej części osób pozostaje czynnością owianą tajemnicą, a wielu z nich zamiast opcji wybiera rynki spot. W stosunku do rynku spot, opcje posiadają jednak określone zalety, do których należy możliwość zarządzania wszystkimi aspektami transakcji przy jednoczesnym balansowaniu współczynnika ryzyka i korzyści.

Terminologia związana z opcjami waniliowymi

Obrót opcjami waniliowymi wymaga znajomości podstawowych pojęć.

Wyróżniamy dwa rodzaje opcji:

  • Opcje kupna (call) – zapewniają prawo do zakupu danego instrumentu po z góry określonej cenie. Opcje call są zazwyczaj nabywane przez traderów, którzy uważają, że rynek znajduje się w fazie trendu wzrostowego (hossa).
  • Opcje sprzedaży (put) – zapewniają prawo do sprzedaży danego instrumentu po ściśle określonej cenie. Opcje put najczęściej wybierane są przez inwestorów przypuszczających, że rynek się załamie lub traderów chcących zarabiać na bessie.

W zależności od obranej przez inwestora strategii opcje waniliowe typu call oraz put mogą być zarówno kupowane, jak i sprzedawane.

W celu zakupu opcji waniliowej jej nabywca płaci wystawcy określoną kwotę zwaną premią opcyjną (premium). Dlatego też bez względu na rodzaj opcji jej zakup wiąże się z koniecznością uiszczenia premii opcyjnej, podczas gdy jej sprzedaż gwarantuje zarobek w wysokości tejże premii. W obu przypadkach inwestycja wiąże się z ryzykiem – kupując opcję, tracimy premię, gdy nie zrealizujemy opcji, sprzedając – możemy ponieść straty, gdy druga strona korzystnie dla siebie zrealizuje opcję.

Wysokość premii opcyjnej zależy od kilku czynników:

  • aktualnej wyceny danego aktywa bazowego,
  • horyzontu czasowego,
  • zmienności instrumentu bazowego.

Wysoka zmienność ma w tym wypadku szczególne znaczenie, dlatego rozwiniemy ten temat w kolejnym akapicie.

Wpływ zmienności rynkowej na opcje waniliowe

Wysoka zmienność podnosi cenę opcji, ponieważ niesie ze sobą większe prawdopodobieństwo znacznego ruchu cenowego, narażając tym samym wystawcę opcji waniliowej na stratę.

Inwestor może zamknąć swoją pozycję w dowolnym dniu obrotu, zarabiając na wyższej premii, niezależnie od tego czy wzrosła ona ze względu na większą zmienność czy z powodu korzystnego kierunku zmian cen na rynku.

Data, w której opcja może zostać zrealizowana, nazywana jest terminem wygaśnięcia opcji (expiration date), a cena, po której nabywca opcji może ją zrealizować, nazywana jest ceną wykonania (strike price). Opcje o dłuższym okresie wygaśnięcia będą wiązały się z wyższymi premiami opcyjnymi niż opcje o krótszym terminie wygaśnięcia.

Trader może zdecydować się na zamknięcie jego nabytych pozycji opcyjnych w ciągu dowolnego dnia, w którym otwarty jest dany rynek, zarabiając tym samym na sprzyjającej koniunkturze rynkowej.

Wpływ czynników rynkowych na cenę opcji Call/Put:

 

The effect of market factors on Call/Put Option price
WZROST WARTOŚCI:OPCJE CALLOPCJE PUT
Rynek spot+
Cena wykonania (Strike Price)+
Termin wykonania opcji++
Zmienność rynkowa++

Podstawy obrotu opcjami waniliowymi

Nabywając opcję – niezależnie od tego, czy jest to opcja put, czy call – trader musi z góry opłacić premię opcyjną ze swojego rachunku maklerskiego. W zamian za to zyskuje możliwość wygenerowania potencjalnie nieograniczonych zysków z takiej transakcji.

Z kolei sprzedając opcję, trader z góry otrzymuje premię opcyjną, jednak naraża się na potencjalnie nieograniczone straty w sytuacji, w której rynek podąży w kierunku przeciwnym do jego oczekiwań – podobnie jak w przypadku transakcji zawartej na rynku spot.

Po nabyciu opcji waniliowej ryzyko inwestycyjne jest limitowane – Twoja maksymalna strata będzie równa wysokości opłaconej przez Ciebie premii opcyjnej. W celu ograniczenia ryzyka podczas obrotu opcjami inwestorzy mogą również skorzystać ze zleceń typu stop loss, znanych z obrotu na rynkach spot. Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju zlecenie pozwala ograniczyć, ale nie wyeliminować ryzyko.

Z kolei w przypadku, w którym opcja waniliowa jest sprzedawana, trader pełni rolę ubezpieczyciela, zapewniając tym samym drugiemu inwestorowi ochronę zajętej przez niego pozycji. W zamian za ekspozycję na ryzyko otrzymuje on premię opcyjną.

Jeśli rynek zachowa się zgodnie z przewidywaniami sprzedawcy opcji waniliowej, to zarobkiem tradera jest wysokość premii opcyjnej. Jeśli jednak przewidywania wystawcy się nie sprawdzą, to podobnie jak w przypadku rynku spot, poniesie on stratę.

Należy też pamiętać, że w takim przypadku strata niczym nie jest ograniczona, jednak w przypadku opcji waniliowych trader nadal zarobi należną mu premię opcyjną, co jest zaletą w porównaniu do obrotu na rynkach spot.

Trzy odrębne strategie zawierania transakcji

Przed zawarciem transakcji niezbędne jest określenie sytuacji rynkowej oraz oszacowanie, w jakim kierunku będzie się kształtować wartość wybranego instrument inwestycyjnego.

  1. Jeśli trader uważa, że dane aktywo zacznie zwyżkować, to ma do wyboru trzy możliwości. Pierwszą strategią jest bezpośredni zakup danego instrumentu na klasycznym rynku spot.
  2. Drugą strategią jest zakup opcji call. Korzystając z tej strategii, maksymalną stratą, jaką może ponieść inwestor, jest premia opcyjna opłacana z góry podczas nabycia opcji waniliowych. Pozycja ta może zostać zamknięta w dowolnym momencie. Jest to najbezpieczniejsza strategia, jeśli trader jest przekonany, że kurs danego aktywa bazowego będzie się umacniać.
  3. Trzecią strategią jest sprzedaż opcji put. Jeśli w momencie wygaśnięcia opcji wycena danego aktywa bazowego będzie wyższa niż cena wykonania opcji, to opcja nie zostanie zrealizowana (out of the money – opcja poza pieniądzem). W takiej sytuacji zyskiem dla wystawcy opcji będzie otrzymana przez niego premia.

Przykładowe transakcje zawarte na opcjach waniliowych

Hipotetyczna transakcja: Załóżmy, że cena pary EUR/USD wynosi 1,1000, lecz trader przypuszcza, że współczynnik ten w ciągu tygodnia się umocni (nastąpi aprecjacja euro w stosunku do dolara amerykańskiego).

Rynek spot: Wybierając strategię opartą o rynek spot, trader zakupi 10 000 jednostek z uwzględnieniem spread’u na platformie brokerskiej. Jeśli para EUR/USD podąży zgodnie z jego oczekiwaniami, to natychmiastowo zarobi on na takiej transakcji.

Zakup opcji call: W przypadku wyboru drugiej strategii trader nabędzie opcje call z jednotygodniowym okresem wygaśnięcia po cenie wykonania wynoszącej przykładowo 1,1020. Kupując opcję, zapłaci on premię zgodnie z wartością wyświetlającą się na platformie tradingowej, w tym przypadku 0,0050 lub 50 pips.

Jeśli w momencie wygaśnięcia opcji para EUR/USD przekroczy cenę wykonania, to zarobi on na różnicy pomiędzy ceną wykonania a obowiązującą w danym momencie wyceną pary EUR/USD. Pułap cenowy, na jakim transakcja będzie rentowna, wynosi cenę wykonania opcji wraz z doliczoną premią. Trader może także zrealizować swój potencjalny zysk w dowolnym momencie przed wygaśnięciem opcji, jeśli kurs pary walutowej EUR/USD się umocni. Im większa będzie zwyżka, tym więcej będzie on mógł zarobić.

Przykładowo, jeśli w dniu wygaśnięcia opcji para walutowa wyceniana będzie na 1,1100, to jego opcje będą 0,0080 lub 80 pipsów „in the money – opcja w pieniądzu”. W takim przypadku zysk będzie wynosił 80 pipsów minus premia opcyjna, którą zapłacił (50 pipsów). Jeśli jednak kurs pary walutowej będzie znajdował się poniżej ceny wykonania, to straci on tylko tyle, ile wynosiła premia opcyjna.

Sprzedaż opcji put: W przypadku trzeciej strategii trader sprzeda opcję put i w zamian za to otrzyma premię opcyjną na swoje konto. Bierze on tym samym na swoje barki ryzyko tego, że jego wstępna prognoza rynkowa dotycząca kursu pary EUR/USD nie była poprawna, dlatego też musi być ostrożny w ustalaniu ceny wykonania oraz terminu wygaśnięcia opcji.

Innymi słowy trader nie powinien mieć problemu z kupnem pary EUR/USD po cenie wykonania, ponieważ jeśli jej wartość na rynku spot spadnie poniżej ceny wykonania, to nabywca opcji ma prawo „zmusić” sprzedawcę opcji do nabycia instrumentu bazowego (opcja w pieniądzu). W zamian za przyjęcie na siebie takiego ryzyka sprzedawca opcji waniliowej z góry rekompensowany jest premią opcyjną. Jeśli w terminie wygaśnięcia wartość instrumentu bazowego będzie wyższa od ceny wykonania opcji waniliowej (opcja poza pieniądzem), to zarobkiem wystawcy jest cała wysokość premii.

W obu powyższych przykładach premia opcyjna ustalana jest przez rynek, co pokazuje platforma tradingowa AvaOptions. Zyski i straty oparte na cenie wykonania zostaną obliczone na bazie wartości instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia opcji.

Czy warto korzystać z opcji waniliowych?

Zarządzanie ryzykiem

Opcje waniliowe mogą cechować się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym w porównaniu do instrumentu bazowego. Wynika to z faktu, że maksymalna strata dla zakupionych opcji call jest równa zapłaconej premii opcyjnej. Opcje wymagają jednak poświęcenia pewnej ilości czasu na zapoznanie się z mechaniką ich działania. Opcje waniliowe mogą być również wykorzystywane do zabezpieczania pozycji na rynkach spot, w wyniku czego związane z nimi ryzyko zostanie ograniczone tylko do zapłaconej premii.

Zajęcie pozycji długiej na danym aktywie (przykładowo akcji spółki notowanej na giełdzie) może zostać zabezpieczone poprzez wykupienie opcji put. W takiej sytuacji opcja put zwiększy swoją wartość, podczas gdy cena instrumentu bazowego spadnie. Jeśli więc długa pozycja zajęta na rynku spot zacznie generować stratę, to opcja put będzie przynosić zysk, chroniąc tym samym przed gwałtowanymi wahaniami rynku.

Nieograniczone możliwości inwestowania

Jedną z zalet opcji jest możliwość inwestowania w niemal nieograniczony sposób, poprzez łączenie ze sobą długich i krótkich opcji call oraz put, a także długich lub krótkich pozycji na rynkach spot.

Przykładowo, trader wyraża negatywny sentyment na kurs pary USD/JPY, ale nie jest go do końca pewny. W takiej sytuacji może kupić opcję put z interesującym go terminem wygaśnięcia, a następnie spokojnie czekać na rozwój wydarzeń. Bez względu na to, czy następnego dnia kurs USD/JPY pójdzie do góry czy do dołu, jego pozycje będą bezpieczne do dnia wygaśnięcia opcji. Jeśli jego pesymistyczne przeczucia się sprawdzą, a wartość instrumentu bazowego na rynku spot spadnie poniżej kosztu premii opcyjnej, to będzie on mógł zarobić na całej transakcji.

Możliwość stosowania wielu zaawansowanych strategii

Podobnie jak w przypadku każdego instrumentu obrót opcjami niesie ze sobą ryzyko i naraża na wystąpienie potencjalnych strat. Jednakże można wyróżnić znaczącą różnicę pomiędzy handlem na rynku spot, a obracaniem opcjami.

W przypadku handlu na rynkach spot inwestor może tylko spekulować odnośnie do tego, czy rynek podąży w górę, czy w dół. Z drugiej strony, w przypadku obrotu opcjami, może on inwestować, korzystając z bardziej skomplikowanych strategii tradingowych, biorących pod uwagę czynniki takie jak aktualna cena w korelacji do ceny wykonania opcji, horyzont czasowy, trendy rynkowe, poziom tolerancji ryzyka i wiele więcej. Zapewnia mu to znacznie większą kontrolę nad jego portfelem inwestycyjnym, a co za tym idzie, zwiększa jego pole manewru i ułatwia nawigowanie podczas niepewnych okresów ekonomicznych. Należy jednak zauważyć, że aby móc skutecznie handlować opcjami, należy w pierwszej kolejności zrozumieć mechanizm ich działania, co jest znacząco trudniejsze niż w przypadku większości „prostych” instrumentów bazowych.

Głównym ryzykiem związanym z obrotem derywatami finansowymi jest zmienność rynkowa. Może ona nastąpić jako rezultat wielu różnych czynników, do których zalicza się między innymi ujawnienie ważnych informacji oraz wydarzenia gospodarczo-polityczne, które mogą znacząco wpłynąć na wycenę aktywów bazowych.

Strategie strangle oraz straddle mogą okazać się jednymi z najbardziej efektywnych strategii opcyjnych, z których można korzystać w warunkach wysokiej zmienności rynkowej.

Taktyka strangle stosowana jest w sytuacjach, w których występuje wyraźna tendencja cenowa, podczas gdy technika straddle sprawdza się, kiedy trudno jest jednoznacznie oszacować przyszły kierunek ruchu cenowego. Jednakże dzięki powyższym strategiom traderzy mogą zabezpieczyć swoje spekulacyjne pozycje.

Taktyka strangle oraz straddle może być wykorzystywana w następujący sposób:

  • W przypadku taktyki long strangle trader nabywa zarówno opcje call oraz put o podobnych terminach wygaśnięcia oraz różnych cenach wykonania. W ten sposób potencjalny zysk jest teoretycznie nielimitowany, a ryzyko jest ograniczone do kwoty premii opcyjnej zapłaconej za oba kontrakty.
  • W strategii long straddle trader nabywa opcje call oraz put o podobnych terminach wygaśnięcia, a także identycznych cenach wykonania. Podobnie jak w przypadku long strangle maksymalne ryzyko jest ściśle określone, podczas gdy potencjalny zysk w przypadku znaczącego ruchu cenowego instrumentu bazowego jest wprost nielimitowany.

Inwestorzy przejawiają nieco odmienne podejście w przypadku, w którym przewidują niską zmienność aktywów bazowych. W tym celu sięgną oni po strategie short strangle oraz short straddle.

W przypadku taktyki short strangle trader nabywa opcje call oraz put wraz z podobnymi czasami wygaśnięcia oraz innymi cenami wykonania. Z kolei dla strategii short straddle trader sprzedaje zarówno opcje call oraz put tego samego aktywa bazowego o podobnych czasach wygaśnięcia i identycznych cenach wykonania. W obu przypadkach zysk zostanie wygenerowany, jeśli cena aktywa bazowego nie wykona znaczących ruchów cenowych.

Centrum edukacji

Opcje waniliowe mogą być dobrym narzędziem dla tradera, który poświęci trochę czasu na ich zrozumienie. Dlatego też AvaTrade zapewnia pełny dostęp do sekcji edukacyjnej bezpośrednio z poziomu platformy tradingowej, zapewniając inwestorom dostęp do potężnej dawki praktycznej wiedzy.

Wachlarz możliwości inwestycyjnych

Doświadczeni i agresywni traderzy mogą wykorzystać opcje waniliowe na dziesiątki różnych sposobów. Z kolei dla początkujących lub nieco bardziej konserwatywnych inwestorów strategie wykorzystujące zakup opcji waniliowych lub gra na spreadach opcyjnych pozwalają do pewnego stopnia ograniczać ryzyko związane z inwestycjami.

Korzystając z rozsądkiem z produktów oraz narzędzi dostępnych na platformie AvaOptions, inwestor może z sukcesem realizować swoje strategie i powiększać swoją wiedzę na temat tradingu.

Opcje waniliowe z AvaTrade

AvaOptions jest nie tylko wiodącą platformą dla obracania opcjami waniliowymi, lecz również miejscem zbudowanym z myślą o kliencie. Platforma posiada wbudowane narzędzia, które są dostępne dla wszystkich inwestorów.

Nasza platforma jest także prosta w obsłudze i zawiera wbudowane wszystkie najważniejsze strategie opcyjnie.

Dzięki AvaTrade możesz obracać prawdziwymi opcjami na platformie legalnego i zarejestrowanego brokera!