Co to są opcje waniliowe?

opcje waniliowe

Co to są opcje?

Opcje waniliowe to kontrakty uprawniające inwestorów do kupna lub sprzedaży określonej ilości instrumentu po określonej cenie w z góry określonym czasie. Obrót opcjami waniliowymi umożliwia inwestorom nie tylko wybór instrumentu i jego ilości, ale także kontrolę na ceną i momentem zawarcia transakcji. Terminy wygaśnięcia opcji mogą wynosić jeden dzień, tydzień, kilka miesięcy lub nawet rok.

Terminologia opcji waniliowych

W świecie obrotu opcjami waniliowymi funkcjonują pewne unikatowe terminy, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem obrotu. Istnieją dwa rodzaje opcji – opcje call które uprawniają kupującego do kupna instrumentu po określonej cenie, oraz opcje put które uprawniając kupującego do sprzedaży instrumentu po określonej cenie. Opcje call są zazwyczaj nabywane przez inwestorów, którzy spodziewają się wzrostu cen na rynku, tzn. grają na zwyżkę, a nabywcami opcji put są inwestorzy, którzy spodziewają się spadku cen na rynku, tzn grają na zniżkę. Jednakże, można kupować lub sprzedawać oba rodzaje opcji.

Aby stać się właścicielem opcji, kupujący wypłaca sprzedającemu kwotę zwaną premią. Gdy inwestor jest kupującym, wypłaca premię, a gdy jest sprzedającym – otrzymuje ją. O wysokości premii decyduje kilka czynników; pierwszym z nich jest aktualny kurs lub cena instrumentu. Ponadto, ponieważ opcje są kontraktami odnoszącymi się do przyszłości, istotny jest element czasu. Data, w której można wykonać opcję, to data/termin wygaśnięcia, a cena, po której nabywca opcji może ją wykonać, to cena wykonania. Opcje o dłuższych terminach wygaśnięcia charakteryzują się wyższymi premiami niż opcje o krótszych terminach, podobnie jak w przypadku ubezpieczeń.

Innym kluczowym czynnikiem przy ustalaniu premii jest zmiennośćinstrumentu bazowego. Wysoka zmienność powoduje wzrost ceny opcji, ponieważ oznacza wyższe prawdopodobieństwo istotnej zmiany cen na rynku, która stanowi okazję do realizacji zysków – potencjalnie nawet zanim opcja osiągnie cenę wykonania. Inwestor może zamknąć swoją pozycję w dowolnym dniu obrotu, zarabiając na wyższej premii, niezależnie od tego czy wzrosła ona ze względu na większą zmienność czy z powodu korzystnego kierunku zmian cen na rynku.

Poniższa tabela przedstawia wpływ wzrostu kluczowych czynników na ceny opcji call i put:

CZYNNIK ROSNĄCY: OPCJE CALL OPCJE PUT
Kurs spot +
Cena wykonania +
Termin wygaśnięcia + +
Zmienność + +

Podstawy obrotu opcjami waniliowymi

W przypadku kupna opcji ryzyko jest ograniczone; stracić można najwyżej kwotę wydaną na premię. W przypadku sprzedaży opcji, która jest doskonałym sposobem na generowanie dochodu, inwestor działa jak zakład ubezpieczeń, oferując komuś innemu ochronę pozycji. Pobierana jest premia, a jeśli rynek zachowa się zgodnie z przewidywaniami inwestora, inwestor zatrzymuje zyski wynikające z podjęcia tego ryzyka. W przeciwnym wypadku sytuacja nie różni się wiele od niepomyślnego rezultatu transakcji spot. W każdym przypadku inwestor jest narażony na nieograniczone ryzyko spadku wartości, dlatego może zamknąć swoją pozycję (np. za pomocą zlecenia stop loss), ale w przypadku obrotu opcjami zatrzymuje on premię, co stanowi istotną przewagę nad transakcjami spot.

Pierwszym krokiem w obrocie opcjami jest określenie perspektywy rynkowej dla wybranego instrumentu. Jeśli inwestor spodziewa się wzrostu cen określonego instrumentu, istnieją trzy sposoby wyrażenia takiego przekonania. Pierwszy z nich to bezpośredni zakup instrumentu, tj. zawarcie standardowej transakcji spot. Drugi sposób to kupno opcji call. W przypadku tej strategii ryzyko inwestora jest ograniczone do utraty z góry wypłaconej premii. Pozycję można sprzedać w każdej chwili. Jest to najbezpieczniejszy sposób wyrażenia przekonania o nadchodzącym wzroście cen. Trzecim sposobem jest sprzedaż opcji put. Jeśli cena instrumentu jest wyższa niż cena wykonania w chwili wygaśnięcia, opcja wygaśnie jako bezwartościowa, a inwestor zatrzyma całą premię, jaką pobrał z góry.

Przykłady

Powiedzmy, że aktualny kurs pary EUR/USD wynosi 1,1000. Inwestor spekuluje, że kurs wzrośnie w ciągu tygodnia. W pierwszym scenariuszu otworzy pozycję spot o wielkości 10.000 jednostek na dowolnej platformie z zastosowaniem podanych spreadów. Jeśli kurs EUR/USD wzrośnie, inwestor natychmiast zrealizuje zysk.Powiedzmy, że aktualny kurs pary EUR/USD wynosi 1,1000. Inwestor spekuluje, że kurs wzrośnie w ciągu tygodnia. W pierwszym scenariuszu otworzy pozycję spot o wielkości 10.000 jednostek na dowolnej platformie z zastosowaniem podanych spreadów. Jeśli kurs EUR/USD wzrośnie, inwestor natychmiast zrealizuje zysk.

W przypadku drugiej strategii inwestor kupuje opcję call na tydzień przed wygaśnięciem po cenie wykonania wynoszącej np. 1,1020. Dokonując zakupu, płaci premię wskazaną na platformie transakcyjnej, np. 0,0050 lub 50 pipsów. Jeśli w dacie wygaśnięcia kurs EUR/USD będzie wyższy niż cena wykonania, inwestor zrealizuje zysk w wysokości różnicy pomiędzy ceną wykonania a obowiązującym kursem EUR/USD. Progiem rentowności jest cena wykonania plus premia, jaką zapłacił z góry. W dowolnym momencie przed wygaśnięciem opcji inwestor może zrealizować zysk wynikający z większej zmienności lub wzrostu kursu EUR/USD. Im wyższy wzrost kursu, tym większy zysk. Przykładowo, jeśli w chwili wygaśnięcia kurs pary walutowej wynosi 1,1100, jego opcja będzie 0.0080 lub 80 pipsów „w cenie” (in the money), a jego zysk wyniesie 80 pipsów minus zapłacona premia w wysokości 50 pipsów. Z drugiej strony, jeśli cena spot jest niższa niż cena wykonania w chwili wygaśnięcia, strata inwestora będzie równa wyłącznie zapłaconej premii, tj. 50 pipsów.

W trzecim przypadku inwestor sprzeda opcję put. Oznacza to, że wystąpi w charakterze sprzedającego i otrzyma premię bezpośrednio na swój rachunek. Sprzedając opcję, podejmuje ryzyko, iż jego przewidywania co do sytuacji na rynku mogą okazać się błędne, dlatego musi ostrożnie wybrać cenę wykonania. Powinien czuć się pewnie ze swoim przekonaniem, iż kurs EUR/USD nie spadnie poniżej tego poziomu w chwili wygaśnięcia. Innymi słowy, musi czuć się pewnie kupując parę EUR/USD po cenie wykonania, ponieważ jeśli kurs spot będzie niższy, sprzedający ma prawo sprzedać mu parę po cenie wykonania. W zamian za podjęcie tego ryzyka sprzedający opcję z góry otrzymuje premię. Jeśli kurs spot będzie wyższy niż cena wykonania, zatrzymuje on premię i może sprzedać kolejną opcję put, powiększając swój dochód z pierwszej transakcji.

W obu przykładach obrotu opcjami to rynek ustala premię, która jest prezentowana na platformie transakcyjnej AvaOptions w chwili zawarcia transakcji. Zyski i straty wynikające z ceny wykonania zależą od kursu instrumentu bazowego w chwili wygaśnięcia.
opcje waniliowe trading

Dlaczego warto obracać opcjami?

Obrót opcjami jest atrakcyjny dla inwestorów, ponieważ oferuje im wiele korzyści. W ogólnym rozrachunku uznaje się, że opcje stanowią stosunkowo bezpieczną formę inwestowania – w rzeczywistości dla kupującego są one znacznie mniej ryzykowne niż obrót instrumentem bazowym. Dla sprzedającego również ryzyko spadku wartości jest mniejsze niż w przypadku niepomyślnego rezultatu transakcji spot, ponieważ sprzedający opcję ustala cenę wykonania zgodnie ze swoim apetytem na ryzyko i zarabia premię za podjęcie tego ryzyka. Opcje wymagają początkowego nakładu czasowego potrzebnego na zapoznanie się z produktem.

Prawdopodobnie najbardziej unikatową korzyścią obrotu opcjami jest możliwość wyrażenia niemal dowolnych przewidywań co do sytuacji na rynku poprzez łączenie długich i krótkich pozycji opcyjnych oraz długich lub krótkich pozycji spot. Inwestor spodziewa się spadku kursu USD/JPY, ale brak mu pewności? Może kupić opcję put dla swojej docelowej daty wygaśnięcia, a potem wygodnie usiąść i zrelaksować się. Niezależnie od tego czy jutro kurs USD/JPY wzrośnie czy spadnie, jego pozycja jest bezpieczna aż do daty wygaśnięcia. Jeśli okaże się, że miał rację, tzn. kurs spot jest niższy niż cena wykonania co najmniej o wartość premii, zrealizuje zysk.

Podobnie jak w przypadku każdego innego instrumentu finansowego, obrót opcjami wiąże się z ryzykiem i możliwością poniesienia strat. Jednakże pomiędzy transakcjami spot a obrotem opcjami jest istotna różnica. W przypadku transakcji spot inwestor może tylko spekulować co do kierunku cen na rynku – czy pójdą one w górę czy w dół. W przypadku opcji inwestor może realizować strategię opartą na wielu innych czynnikach – aktualna cena vs cena wykonania, czas, trendy rynkowe, apetyt na ryzyko itd., tzn. ma większą kontrolę nad swoim portfelem inwestycyjnym, a co za tym idzie – większe pole do manewru.

Obrót z AvaTrade

Opcje mogą być wspaniałym narzędziem dla każdego inwestora, który poświęci odrobinę czasu, aby zrozumieć jak działają. AvaTrade oferuje bogate zasoby edukacyjne dostępne bezpośrednio na platformie transakcyjnej. Doświadczony inwestor stosujący agresywną strategię inwestycyjną może wykorzystywać opcje na milion sposobów. Początkującym lub bardziej konserwatywnym inwestorom długoterminowe strategie opcyjne, takie jak zakup opcji i spready opcyjne, oferują ograniczone ryzyko wejścia na rynek. W połączeniu z inteligentnym korzystaniem z produktów i narzędzi oferowanych na platformie AvaOptions ta elastyczność generuje więcej okazji na realizację zysków.

AvaOptions jest czymś więcej niż wiodącą platformą do obrotu opcjami, jest platformą zbudowaną z myślą o kliencie. Została wyposażona w narzędzia dostępne dla wszystkich klientów, które zapewnią Ci odpowiednie wsparcie i poprowadzą Cię na każdym kroku. Co więcej, platforma jest łatwa do zrozumienia i prosta w użytkowaniu. Efekt ten osiągnięto m.in. poprzez umożliwienie użytkownikom konfiguracji wyświetlania i narzędzi zgodnie z ich upodobaniami, tworząc w ten sposób platformę, która pomoże Ci osiągnąć sukces.

Dla wielu osób obrót opcjami stanowi tajemnicę. Wielu inwestorów wybiera transakcje spot, jednak gdy posmakują obrotu opcjami, nie mogą mu się oprzeć. Wiele możliwości wyboru oraz możliwość kontroli wszystkich aspektów transakcji, przy odpowiednim balansowaniu ryzykiem i zwrotem, stanowią zaproszenie do ekscytującego świata, w którym wszystkie opcje stoją dla Ciebie otworem.
Dołącz do nich już dziś!