Wskaźniki ekonomiczne Asian

Azja i wszystkie kraje z basenu Oceanu Spokojnego stały się ważnym regionem gospodarczym. Jest tam zlokalizowana druga co do wielkości gospodarka świata (Chiny) , ale także wiele krajów rozwijających się gospodarczo.

Azja i kraje znad Pacyfiku stały się strefą zainteresowania inwestorów na rynkach Forex, Akcji i Towarów. Poniżej znajduje się lista wskaźników notowanych w tym rejonie.

Chiny

NAZWA OPIS CZĘSTOTLIWOŚĆ
PKB Wskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany kwartalnie i rocznie. Kwartalnie i rocznie
Produkcja Przemysłowa Indeks obrazujący zmiany wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, wydobywczym i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.
Sprzedaż detaliczna Wyniki sprzedaży detalicznej to raport obejmujący dane o całkowitej sprzedaży detalicznej. Miesięcznie
Indeks nastrojów biznesu Miernik koniunktury w biznesie. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego. Miesięcznie
Bilans handlu zagranicznego Wskaźnik podający wynik różnicy między eksportem a importem danego kraju. Kwartalnie

Japonia

NAZWA OPIS CZĘSTOTLIWOŚĆ
Indeks zaufania konsumentów Obrazuje ogólną sytuację ekonomiczną, dochody, zatrudnienie, planowane wydatki na dobra trwałe. Miesięcznie
PKB Wskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany miesięcznie i kwartalnie. Miesięcznie i kwartalnie
Inflacja Obrazuje poziom zmian wartości waluty zarówno miesięcznych, kwartalnych i rocznych. Kwartalnie

Australia

NAZWA OPIS CZĘSTOTLIWOŚĆ
Indeks nastrojów biznesu Miernik koniunktury w biznesie. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego. Miesięcznie
PKB Wskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany co miesiąc. Około 10 dnia miesiąca
Import Obrazuje ilość towarów importowanych do Australii. Miesięcznie
Oceń decyzję Pierwszy wtorek każdego miesiąca
Stopa bezrobocia Ilość bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej. Około 12 dnia miesiąca