Asic Regulatory Guide 227

Benchmark 1: Kwalifikacja klienta

Zgodnie z RG 227 wydanym przez ASIC, wszyscy nasi klienci są zobowiązani do wypełnienia 5-sekcyjnego kwestionariusza. Kwestionariusz będzie dotyczył następujących kryteriów:

  • Wcześniejsze doświadczenie w handlu produktami finansowymi;
  • Zrozumienie dźwigni finansowej, depozytu zabezpieczającego i zmienności;
  • Zrozumienie kluczowych cech produktu;
  • Zrozumienie procesu handlowego i odpowiedniej technologii;
  • Umiejętność monitorowania i zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności handlowej; oraz
  • Zrozumienie, że handlować należy tylko kapitałem przeznaczonym na ekspozycję na ryzyko.

Kwestionariusz będzie miał formę dziesięciu (10) pytań wielokrotnego wyboru i klient musi odpowiedzieć na minimum 60% z nich poprawnie, zanim zostanie dopuszczony do handlu. Jeśli klientowi nie powiedzie się przy pierwszej próbie, zachęcamy go do ćwiczenia na darmowym rachunku demonstracyjnym i ponownego podejścia do testu po upływie ustalonego czasu.

Kwestionariusz ten jest wysyłany do klienta pocztą elektroniczną po wypełnieniu przez niego formularza zgłoszeniowego online oraz przeczytaniu i zrozumieniu “Zrzeczenia się pełnego ryzyka”, “Warunków handlowych”, “PDS”, “FSG” i “Polityki prywatności”. Klient musi przesłać wypełniony kwestionariusz na adres [email protected] w celu dokonania oceny, zanim jego konto zostanie otwarte.

Benchmark 2: Otwieranie zabezpieczeń

Jak stwierdzono w sekcji 18 PDS – Finansowanie konta handlowego, Ava akceptuje tylko rozliczone środki jako zabezpieczenie otwarcia. Może to być w formie przelewu bankowego, czeku, karty kredytowej, książeczki pieniężnej, netteller lub webmoney. Ava NIE akceptuje wpłat gotówkowych. Ponadto, zgodnie z nowymi wytycznymi wydanymi przez ASIC, klient może użyć swojej karty kredytowej jako zabezpieczenia otwarcia do maksymalnej kwoty $ 1,000.00.

Benchmark 3: Ryzyko kontrahenta – hedging

Jak szczegółowo opisano w sekcjach 11 i 13 PDS – Kluczowe ryzyka związane z handlem kontraktami walutowymi z depozytem zabezpieczającym i CFD, Ava utrzymuje, że jest kontrahentem transakcji klienta.

Należy pamiętać, że nie przeprowadzamy testów warunków skrajnych w odniesieniu do niezabezpieczonych ekspozycji rynkowych, ponieważ w pełni zabezpieczamy wszystkie transakcje z klientami, z naszą spółką dominującą, która w pełni zabezpiecza transakcje z renomowanymi licencjonowanymi zewnętrznymi dostawcami usług finansowych. Ava utrzymuje i stosuje politykę zarządzania naszą ekspozycją na ryzyko rynkowe z pozycji klientów. Obejmuje to ścisłe kontrole zarządzania ryzykiem w celu monitorowania i zarządzania (zabezpieczenie) naszych ekspozycji handlowych w ciągu dnia, a także obejmuje proces oceny naszych kontrahentów zabezpieczających (w celu zapewnienia, że mają oni odpowiednią kondycję finansową, są licencjonowani przez odpowiedni organ regulacyjny i cieszą się dobrą reputacją).

Benchmark 4: Ryzyko kontrahenta – zasoby finansowe

Jak szczegółowo opisano w sekcjach 11 i 13 PDS – Kluczowe ryzyka związane z handlem kontraktami walutowymi z depozytem zabezpieczającym i CFD, Ava utrzymuje i stosuje pisemną politykę w celu zapewnienia stałego utrzymywania odpowiednich zasobów finansowych. Ponadto prowadzimy szczegółowy Rejestr Ryzyka, w którym uwzględniamy i analizujemy kluczowe ryzyka naszej działalności. Należy pamiętać, że mamy wyznaczonego oficera ds. zgodności, który monitoruje naszą zgodność z warunkami naszej licencji na świadczenie usług finansowych w Australii oraz zobowiązaniami ASIC RG 166 (finansowymi). Otrzymujemy również opinie i wkład od naszych niezależnych zewnętrznych doradców prawnych i księgowych. Ponadto, nasz zewnętrzny niezależny audytor przeprowadza audyt na zakończenie każdego roku finansowego.

Benchmark 5: Pieniądze klientów

Jak szczegółowo opisano w Sekcji 21 PDS – Środki pieniężne klientów, wszystkie pieniądze zdeponowane na koncie klienta przez niego lub osobę działającą w jego imieniu, lub otrzymane przez Avę w imieniu klienta, będą przechowywane przez Avę na jednym lub kilku wydzielonych kontach, które musi utrzymywać zgodnie z Ustawą o Firmach. Należy pamiętać, że indywidualne konta klientów nie są oddzielone od siebie, ale mogą być łączone w jedno wydzielone konto (które jest oddzielone od środków pieniężnych/aktywów Ava).

Należy pamiętać, że środki pieniężne dostarczone przez klienta w celu spełnienia depozytów zabezpieczających, depozytów, opłat, rozliczeń transakcji lub innych kosztów mogą być natychmiast przekazane przez Avę naszym licencjonowanym zewnętrznym dostawcom usług rozliczeniowych i wykonawczych, i zastosowane w stosunku do Twoich zobowiązań dotyczących depozytów zabezpieczających, wymiany, opłat i rozliczeń. Środki pieniężne klientów, które są przechowywane w oczekiwaniu na przyszłe transakcje i płatności, są przechowywane na naszym wydzielonym koncie zgodnie z ustawą o firmach. Należy pamiętać, że przechowywanie pieniędzy na jednym lub kilku wydzielonych rachunkach może nie zapewniać całkowitej ochrony.

Ava nie przyjmuje płatności od ani nie dokonuje płatności na rzecz osób trzecich, które nie są wymienione na rachunku. Zgodnie z australijskimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, Ava zgłasza, w razie potrzeby, wszelkie podejrzane transakcje do AUSTRAC.

Ava jest uprawniona do zatrzymania wszystkich odsetek uzyskanych z pieniędzy klienta przechowywanych na wydzielonych kontach w banku lub zatwierdzonej instytucji przyjmującej depozyty. Stopa procentowa uzyskana przez Ava na tym rachunku jest określana przez dostawcę depozytu.

Benchmark 6: Aktywa bazowe zawieszone lub wstrzymane

Jak szczegółowo opisano w części 3 PDS – Warunki i zasady oraz w Warunkach działalności, bazowy produkt finansowy może zostać wstrzymany w obrocie na odpowiedniej giełdzie w różnych okolicznościach. Dodatkowo, w pewnych okolicznościach może zostać zawieszony lub wycofany z obrotu. Ava może, według własnego uznania, anulować zlecenie użytkownika w odniesieniu do transakcji CFD, która nie została jeszcze otwarta, lub zamknąć każdy otwarty CFD, w przypadku gdy bazowy produkt finansowy jest przedmiotem wstrzymania obrotu, zawieszenia lub wycofania z obrotu.

Jeśli CFD dotyczy papierów wartościowych, które przestają być notowane na Giełdzie lub są zawieszone w notowaniach na 5 kolejnych Dni Roboczych na tej giełdzie, możemy zdecydować się na zamknięcie CFD, zamiast zmieniać wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego lub ponownie wyceniać pozycję. Kiedy użytkownik składa u nas zamówienie na CFD, jest prawdopodobne, że złożymy odpowiednie zamówienie na zakup lub sprzedaż odpowiedniego produktu, aby zabezpieczyć nasze ryzyko rynkowe. Ava ma prawo decydować, kiedy i czy przyjmie zamówienie. Bez ograniczania tej swobody, jest prawdopodobne, że zdecydujemy się nie przyjąć zamówienia w okolicznościach, w których nasze odpowiednie zamówienie nie może być zrealizowane. W związku z tym, Ava może w każdej chwili określić, według własnego uznania, że nie zezwolimy na wejście na CFD na jeden lub więcej bazowych produktów finansowych.

Benchmark 7: Wezwania do zapłaty depozytu zabezpieczającego

Ava stara się dostarczać Ci terminowe i wystarczające powiadomienia o wezwaniach do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, aby ułatwić Ci ich spełnienie. Należy jednak pamiętać, że pewne warunki lub wydarzenia rynkowe mogą wywołać ekstremalną zmienność, wymagającą pilnego zastosowania środków w celu utrzymania otwartych pozycji. Należy pamiętać, że wszystkie wezwania do uzupełnienia depozytu będą przekazywane za pośrednictwem platformy handlowej, a obowiązkiem klienta jest zapewnienie, że jest zawsze dostępny do odbioru i działania takich wezwań do uzupełnienia depozytu, gdy ma otwarte pozycje z nami. Jednakże, zastrzegamy sobie pełne prawo do natychmiastowego zamknięcia pozycji, w stosunku do których wezwania do uzupełnienia depozytu nie zostały spełnione, w celu ochrony przed narażeniem na dalsze straty w pozycjach. Ponownie podkreślamy, że handel produktami CFD i FX opartymi na depozycie zabezpieczającym niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, a zwroty są zmienne. Ryzyko strat w handlu może być znaczne, a Ty możesz ponieść straty przekraczające zainwestowany kapitał. W związku z tym, należy handlować tylko z kapitałem ryzyka, tj. pieniędzmi, na których utratę można sobie pozwolić i które są nadwyżką w stosunku do potrzeb/obowiązków finansowych.