Warunki użytkowania

Firma AvaTrade ma przyjemność udostępniać informacje, treści, narzędzia, produkty i usługi na całej witrynie avatrade.com. Niniejsze Warunki użytkowania zawierają także ważne zastrzeżenia i informacje dotyczące określonych produktów i usług. Wykorzystanie witryny avatrade.com podlega zapisom niniejszych Warunków użytkowania.


Niniejsze Warunki użytkowania stanowią wiążącą umowę między witryną avatrade.com i jej użytkownikiem. Dostęp do witryny avatrade.com oraz jej użytkowanie oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania oraz dowolnych innych zastrzeżeń i oświadczeń prawnych znajdujących się na witrynie avatrade.com. Firma AvaTrade może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Nieprzerwanie korzystania z witryny avatrade.com oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania wraz z poprawkami.


Po uzyskaniu dostępu do witryny należy sprawdzić, czy produkt lub usługa nie stanowi naruszenia przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika przed rozpoczęciem użytkowania instrumentów lub usług na witrynie. Oferowane przez nas usługi są dostępne wyłącznie pod warunkiem ich legalności w kraju zamieszkania użytkownika.


INFORMACJE NA WITRYNIE avatrade.com

a. Informacje na witrynie avatrade.com bazują na danych otrzymywanych z dostępnych, uznanych i wiarygodnych źródeł, treściach i badaniach dostawców zewnętrznych. Jednakże informacje takie nie są weryfikowane i/lub sprawdzane przez firmę AvaTrade i firma nie gwarantuje, że są one kompletne, dokładne lub wiarygodne.

b. Mimo że firma AvaTrade dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować dokładność informacji udostępnianych na witrynie avatrade.com, informacje i treści na witrynie avatrade.com mogą zostać zmienione bez powiadomienia i zostają udostępnione wyłącznie w celu wspomagania inwestorów w podejmowaniu niezależnych decyzji inwestycyjnych. Firma AvaTrade nie gwarantuje dokładności informacji i nie przyjmuje odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio w związku z korzystaniem z treści na witrynie avatrade.com lub brakiem możliwości uzyskania dostępu do witryny avatrade.com, za żadne opóźnienia lub awarie podczas przekazywania lub otrzymywania dowolnych instrukcji lub powiadomień przesyłanych poprzez witrynę avatrade.com.

c. Wszystkie treści na witrynie avatrade.com są udostępniane wyłącznie w dacie ich publikacji lub wskazanej i mogą być zastępowane późniejszymi zdarzeniami rynkowymi lub z innych powodów.

d. We wszystkich przypadkach sprzeczności i/lub niezgodności między informacjami udostępnianymi na witrynie avatrade.com i informacjami zarejestrowanymi w księgach firmy AvaTrade, pierwszeństwo mają informacje zarejestrowane w księgach firmy AvaTrade. Firma AvaTrade nie ponosi odpowiedzialności za szkody i/lub straty żadnego rodzaju, które mogą być wynikiem zaufania do informacji udostępnianych na witrynie avatrade.com.


PRAWA AUTORSKIE

avatrade.com, informacje, programy pobierane z witryny avatrade.com oraz dodatkowe elementy reklamowane na witrynie avatrade.com podlegają ochronie międzynarodowych praw autorskich.


Użytkowanie witryny avatrade.com podlega zasadzie dozwolonego użytku zgodnie z tymi prawami. Informacji nie wolno kopiować, zmieniać, dystrybuować lub wykorzystywać komercyjnie bez pozwolenia posiadacza praw autorskich.


PROGRAMY PRODUCENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Witryna avatrade.com może umożliwiać pobieranie programów. Witryna avatrade.com i/lub producent oprogramowania nie odpowiadają za żadnego rodzaju szkody, które mogą powstać w wyniku takiego pobierania programów i/lub w wyniku użytkowania dowolnego programu pobranego z witryny avatrade.com.


ZOBOWIĄZANIE KLIENTA DOTYCZĄCE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA ORAZ WAŻNOŚCI UMÓW

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią uzupełnienie umowy zawartej przez firmę AvaTrade i Klienta i nie zmieniają ani nie anulują żadnego warunku umowy.


UŻYCIE ŁĄCZY

Witryna avatrade.com może zawierać łącza do witryn prowadzonych przez inne podmioty. Firma AvaTrade nie kontroluje treści lub dokładności informacji na takich witrynach i w żaden sposób nie zatwierdza materiałów umieszczanych na takich witrynach. Łącza zostają udostępnione wyłącznie w celach informacyjnych, a firma AvaTrade wyłącza wszelką odpowiedzialność za treści na takich witrynach bądź ich działanie.


WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA AvaTrade NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY WTÓRNE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE (ŁĄCZNIE Z, MIĘDZY INNYMI, UTRATĄ ZYSKÓW, STRATAMI HANDLOWYMI LUB SZKODAMI, KTÓRE WYNIKAJĄ Z UŻYTKOWANIA LUB UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA WITRYNY avatrade.com ORAZ TREŚCI ZEWNĘTRZNYCH, UCIĄŻLIWOŚCI LUB OPÓŹNIEŃ). POWYŻSZE POZOSTAJE W MOCY NAWET W PRZYPADKU POWIADOMIENIA FIRMY AvaTrade O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT. O ILE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, FIRMA AvaTrade NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNYCH INNYCH OSÓB ZA DOWOLNE STRATY WYNIKAJĄCE Z POWODÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĄ FIRMY AvaTrade. POWODY TAKIE OBEJMUJĄ AWARIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH BĄDŹ MECHANICZNYCH LUB ŁĄCZY KOMUNIKACYJNYCH (ŁĄCZNIE Z TELEFONICZNYMI, KABLOWYMI I INTERNETEM), NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP, WIRUSY, KRADZIEŻ, BŁĘDY OPERATORA, CIĘŻKIE LUB NADZWYCZAJNE WARUNKI POGODOWE (ŁĄCZNIE Z POWODZIĄ, TRZĘSIENIEM ZIEMI I INNYMI KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI), POŻAR, WOJNĘ, POWSTANIE, AKT TERRORU, ZAMIESZKI, SPORY PRACOWNICZE I INNE PROBLEMY Z PRACOWNIKAMI, WYPADEK, ZDARZENIE NAGŁE LUB DZIAŁANIA RZĄDU.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

Warunkiem użytkowania witryny avatrade.com jest zgoda użytkownika na zwolnienie z odpowiedzialności firmy AvaTrade i zewnętrznych dostawców treści za wszelkiego rodzaju roszczenia, straty, zobowiązania, koszty i wydatki (łącznie z kosztami obsługi prawnej) wynikające z użytkowania witryny avatrade.com lub naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika.